كلياتي در مورد كتابهاي سوم و پيش دانشگاهي رشته تجربي راجع به زمين شناسي

                                              بسم الله الرحمن الرحيم 

  به مطالب و سؤالات تهيه شده در باره ي زمين شناسي سوم تجربي توجه نماييد باشد كه كمكي اندك در آمادگي هر چه بيشتر شما در امتحانات گردد.( كريم نهتاني دبير زمين شناسي شهرستان كلاله).

۳۶۲-لايه هاي هوا بر اساس تركيب شيميايي به دو دسته تقسيم مي شوند ، آن ها را نام ببريد. 

363- الف – چرا در شب امواج راديويي راه بيشتري را در فضا طي مي كند؟ 

ب- حداكثر و حداقل دماي هوا در چه زمان هايي از شبانه روز مي باشد؟ 

364- اگر رطوبت مطلق هوايي در دماي 40 درجه ي سانتي گراد ، 30 گرم در هر متر مكعب و مقدار رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا در آن دما ، 60 گرم در متر مكعب باشد .رطوبت نسبي هوا را حساب كنيد. 365- مقدار آب موجود در اتمسفر نسبت به ساير اجزاي آبكره ،اندك است علت چيست؟

366- در تابستان جهت وزش بادها از اقيانوس به سمت قاره است علت چيست؟ 

367- معمولا دماسنج تر ، دماي كمتري را نسبت به دماسنج خشك نشان مي دهد .علت اين امر چيست؟ 

368- چه ارتباطي بين دماي هوا و ارتفاع وجود دارد؟ 

369- در ارتباط با اتمسفر به پرسش هاي زير پاسخ دهيد. 

الف- گاز غير فعال هوا، چه نام دارد؟ 

ب- بخار آب در هوا ،چه نقشي دارد؟ 

ج- يونوسفر و ماگنتوسفر را براساس كدام ويژگي اتمسفر تقسيم بندي مي كنند؟

 د- در تقسيم بندي بر اساس تغييرات دما ،ابرها معمولا در كدام لايه ي هوامتمركز هستند؟

 

 370- چه رابطه اي بين دماي هوا  و عرض جغرافيايي وجود دارد ؟

 371- دو علت گرم شدن دماي هواي كره ي زمين ،رادر طول قرن اخير بنويسيد.

372- دو ويژگي ابر آلتواستراتوس را بنويسيد.

373-در لايه ي مزوسفر با افزايش ارتفاع ، دماي هوا چه تغييري مي كند؟چرا؟ 

374- اهميت ماگنتوسفر را بنويسيد.-اصطلاح جبهه ي گرم را تعريف كنيد. 

375- سرعت وزش باد را به كمك كدام دستگاه مشخص مي كنند؟ 

376- در مكاني در دماي 16 درجه سانتي گراد ، رطوبت مطلق هوا 16 گرم در متر مكعب و 

 رطوبت مطلق لازم براي اشباع هوا در همان دما 32 گرم در متر مكعب است. رطوبت نسبي را محاسبه كنيد.

 

377- با توجه به شكل كتاب لايه هاي تشكيل دهنده ي هتروسفر را بنويسيد. 

378- وزش نسيم را از دريا به خشكي در روز ، توضيح دهيد. 

379- پديده "مه دود شيميايي " در چه شرايط آب و هوايي تشكيل مي شود؟

380- اولين و آخرين لايه هاي هوا در هتروسفر ، باافزايش ارتفاع چه نام دارند؟ 

381- دوعامل موثر در پايين آمدن دماي هوا را بنويسيد. 

382 – "تغييرات دماي ساليانه " در كداميك از دو شهر كرمان وبندر عباس بيشتر است؟ 

علت اين امر چيست؟ 

383- در ارتباط با اتمسفر به پرسش هاي زير پاسخ دهيد. 

الف- گاز غير فعال هوا چه نام دارد؟ 

ب- چرادومين لايه ي هوا از نظر دمايي ، استراتوسفر نام گذاري شده است؟

 ج – يونوسفر و ماگنتوسفر را بر اساس كدام ويژگي تقسيم بندي مي كنند؟

 384- در روز هاي ابري، هوا حالت شرجي ودم كرده دارد، علت اين امر را توضيح دهيد. 

385 – مفهوم ابر سيرواستراتوس چيست؟ 

386 – در كدام يك از مناطق آب و هوايي (حاره – معتدله – قطبي): 

الف-فصل سرد وجود ندارد ؟     ب- ميانگين دماي ساليانه در آنها متوسط است.

 

387- دماي هوا در هر يك از لايه هاي ازنسفر و مزوسفربا افزايش ارتفاع چه تغييري مي كند؟

388- پديده ي وارونگي از نظر آلودگي شهر هايي مثل تهران بسيار اهميت دارد علت چيست؟

389- چه رابطه اي بين دماي هوا و قابليت جذب بخار آب وجود دارد؟ 

390- دماي ميانگين دو شهر دماوند و شهر ري را با ذكر دليل مقايسه كنيد. 

391 – به چه علت هواي گرم استوايي  از صعود به ارتفاعات قادر نيست در امتداد يك خط مستقيم به سوي قطب حركت كند و علت اينكه بادهاي آليزه را بادهاي تجاري نيز مي خوانندچيست؟

392-علت كم باران بودن عرض هاي جغرافيايي 25 درجه شمالي و 30 درجه جنوبي را توضيح دهيد.

393- معمولا وارونگي هوا چه زماني اتفاق مي افتد؟علت با اهميت بودن پديده ي وارونگي از نظر آلودگي هواي شهر هايي مانند تهران را توضيح دهيد.

 

سوالات فصل 3

394-الف - چه رابطه اي بين عمق آب و فشار آن وجود دارد؟ 

ب – فلا ت قاره و سراشيب قاره را از نظر مقدار شيب ، با هم مقايسه كنيد.

395- موج آب را تعريف كنيد. 

396- اقيانوس آرام و اقيانوس اطلس را از نظر شكل بستر با هم مقايسه كنيد.

396- اهميت جريان هاي عميق اقيانوسي را ، براي جانداران دريازي بنويسيد.

 397- توانايي نگهداري گازها را ، در آب هاي سرد و گرم با هم مقايسه كنيد.

398- هريك از موارد زير ، چه نوع جريا ن اقيانوسي مي باشند:

 الف- جريان لابرادور      ب- جريان تنگه ي جبل الطارق

399- منظور از حاشيه ي قاره چيست؟ 

400- چه رابطه اي بين فشار با عمق آب وجود دارد؟ 

401- امروزه عمق آب اقيانوس ها را چگونه اندازه گيري مي كنند؟

 402- در پشته هاي ميان اقيانوسي ، چه نوع فعاليت هايي مشاهده مي شود؟

 403- آب اقيانوس ها دي اكسيد كربن را بيشتر به چه صورتي در خود نگه مي دارد؟

 404- اگر در منطقه اي ، دريايي با شوري 35 گرم بر كيلو گرم وجود داشته باشد  و ميزان بارندگي در يك سال بيشتر از ميزان تبخير باشد ، شوري و چگالي آب دريا به ترتيب چه تغييري مي كند؟(با دليل)

 

405- اقيانوس ها نسبت به اتمسفر مقدار بيشتري دي اكسيد كربن دارند علت اين امر چيست؟

 406- كوه هاي دريايي چگونه تشكيل شده اند؟ 

407 – منحني هاي مربوط به تغييرات "شوري" و "دما" را در آب هاي سطحي اقيانوس اطلس در نظر گرفته، رابطه ي بين دو منحني را در عرض هاي 60 درجه تفسير كنيد. 

408- جريان هاي عميق دريايي را كه حاصل مخلوط شدن گل و لاي با آب درياست.معمولا در چه نقاطي مي توان يافت؟ 

409- الف – چگالي آب هاي سطحي اقيانوس ها در مناطق قطبي و استوايي چگونه است؟ 

ب- دشت مغاكي را تعريف كنيد. 

410- اگر درياي مديترانه از راه تنگه جبل الطارق با اقيانوس اطلس در ارتباط نبود چه پديده اي رخ مي داد؟ 

411- دانشمندان ژرفاي آب اقيانوس ها را چگونه اندازه گيري كردند؟

412- در پشته هاي ميان اقيانوسي چه نوع فعاليت هايي  مشاهده مي شود؟  

سوالات فصل 4   

413- الف – مقدار گياخاك چه تاثيري بر ميزان رواناب دارد؟     

ب-در شكل هاي زير ، كدام يك از رسوبات ، نفوذپذيري بيشتري دارد؟ چرا؟ 

 414- ميزان نمك هاي محلول در آب هاي زيرزميني بيشتر است يا رود ها؟چرا؟

 415- سطح ايستابي در استان گيلان در عمق كمتري است يا  در استان كرمان؟

 416- به منظور بهره برداري از آب هاي زير زميني ، حفر آب در زمين هاي آبرفتي مناسب تر است يا رسي ؟ چرا؟       

417- علت هر يك از موارد زير چيست؟ 

الف – خروج خود به خود آب ، ازدهانه ي چاه آرتزين        ب - تشكيل درياچه ي لاسم

418- علت هر يك ازموارد زير را توضيح دهيد :  

الف – وجود گياهان مقدار رواناب را كاهش مي دهد. 

ب- ميزان نمك هاي محلول در آب هاي زير زميني ، بيشتر از آب رودها است.

419 - اگر ميزان تخلخل يك سنگ 23 درصد و حجم فضاي خالي آن6/4 متر مكعب باشد حجم كل سنگ را حساب كنيد. 

420- درياچه ي سبلان چگونه بوجود آمده است؟ 

 

421 – در مقطع يك رودخانه ي مستقيم،بيشترين سرعت جريان آب،در كدام قسمتهاي آن مي باشد

422-تخلخل در رسوبات و سنگ ها،به كدام عوامل بستگي دارد؟(ذكر دو مورد كافي است)

 423- علت هر يك از موارد زير را بنويسيد: 

الف – آب از دهانه چاه آرتزين  ، خود بخود بيرون مي ريزد. 

ب- تشكيل درياچه ي ولشت 

424- پوشش گياهي در يك منطقه چه تاثيري برمقدار آبدهي رودخانه دارد؟

425- دو ويژگي آب سخت را بنويسيد. 

425-راه هاي گوناگون تشكيل درياچه رابنويسيد.(ذكر چهار مورد كافي است)

426- دو عامل موثر در بالا رفتن سطح ايستابي را بنويسيد. 

427- هر گاه مقدار "گياخاك" و "شيب بستر رود" افزايش يابد،هر كدام از اين عوامل چه تاثيري در سرعت آب رودخانه دارد؟ 

428- در منطقه اي ،يك لايه از سنگ هاي كربناتي در بين دو لايه ي رسي قرار دارد.در صورت ايجادآبخوان:

الف- آبخوان ايجاد شده چه نام دارد؟ 

ب- ويژگي هاي آب هاي موجود در اين آبخوان را بنويسيد. 

429-مفهوم كلي تخلخل سنگ چيست؟ 

430- آيا لزوما هر سنگ متخلخل داراي نفوذپذيري است؟علت راتوضيح دهيد.

431- در منطقه ي "تهويه" آب به صورت معلق فضاهاي خالي و خاك و سنگ ديده مي شود.علت اين امر چيست؟

432- درياچه ها از راه هاي گوناگون تشكيل مي شوند.دو نمونه از اين راه ها را بنويسيد.

 433- اگر سطح زمين داراي خاك متراكم باشد ، چه تاثيري بر ميزان رواناب دارد؟

434- مسير حركت آب هاي زير زميني به چه شكلي است؟ 

435- از تراكم يخ حبابدار ،كدام يخ حاصل مي شود؟ 

436- درياچه ي سبلان چگونه تشكيل مي شود؟ 

437- حفر چاه آب در كداميك از زمين هاي زير مناسب است؟علت را بنويسيد. 

الف – رسي             ب – آبرفتي 

 

438- چاه آرتزين را در چه نوع آبخواني حفر مي كنند؟ 

علت اينكه آب از دهانه اين گونه چاه ها خود بخود بيرون مي ريزدرا توضيح دهيد. 

439- آب سخت معمولا در چه سنگ هايي تشكيل مي شود؟ 

450- نفوذ پذيري سنگ ها به چه عواملي بستگي دارد؟

 

 

451-صحیح و غلط بودن جملات زیرا را مشخص کنید.

-          دانشهای بدست آمده ابطال پذیرند.

-          هرچه تخلخل بیشتر باشد ، نفوذ پذیری بیشتر است. 

452- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

        الف- تغییر در مدلها ، نشانه تغییر در  .................    ما در مورد جسم مورد نظر است.

       ب- جهت بادهای عمومی ،  بین مدارهای 30 و 60 درجه نیمکره شمالی از  ................................  به   ................................  است.

        ج-    ...........          ابر توده ای است ،  که گاهی ضخامتش به چندین کیلومتر می رسد.

453-   الف- هتروسفر و هوموسفر را براساس کدام ویژگی اتمسفر ،  تقسیم بندی می کنند؟

        ب- دمای کدام لایه اتمسفر  با افزایش ارتفاع کاهش می یابد؟(یک لایه)

       ج- در بالاترین قسمت تروپوسفر دما تقریباً چند درجه است؟

        د- دو خصوصیت لایه استراتوسفر را بیان کنید؟ 

454  -  "غلظت گازها "چگونه باعث کاهش دما ،   با افزایش ارتفاع در تروپسفر می شود؟

455-  الف -   چرا برای تشکیل  وارونگی دمایی  باید هوا آرام (بدون جریان باد) باشد؟

      ب -  چه زمان  وارونگی دمایی،  ازبین می رود ؟

456-  نسیم دریا به خشکی چگونه تشکیل می شود؟

457-    الف  - برای تشکیل  ابر چه شرایطی لازم است ؟

        ب -  ابر آلتو استرا توس  چه ویژگی دارد؟    

       ج -  برای بارندگی قابل توجه چه شرایطی برای ذرات بخار اب باید فراهم باشد؟ 

458-     الف -  در مه دود فتو شیمیا یی چه ماده ای بیشتر باعث آلودگی اتمسفر می شود؟

         ب-   آیا در شهرها با آلودگی کم نیز،  احتمال بارش  باران اسیدی وجود دارد؟ چرا؟

459- الف  - توده هوا چگونه به وجود می آید؟     ب- منظور از جبهه گرم چیست؟

 

 

460-   الف- اقلیم یک منطقه به چه عواملی بستگی دارد؟

         ب - ویژگی منطقه حاره ای یا گرمسیری را بیان کنید؟ (دومورد)

          ج - ارتفاع محل چه تاثیری بر اقلیم یک منطقه دارد؟

461-        الف - چرا دی اکسید کربن در اب دریاها ، بیشتر ازمقدار ان در اتمسفر است؟

            ب - چرا اب های مناطق استوای  کمترین چگالی را نسبت به ابهای عرضهای دیگر دارد؟

462-   الف - یکی از دلایل وجود دره ها در زیر دریا را بنویسید؟

         ب - جریانهای تنگه جبل الطارق ازچه نوع جریانی است؟شکل انرا بکشید؟

         ج - مشخصات " فلات قاره " رابنویسید؟

463-    الف - گیاه خاک چه تاثیری بر مقدار رواناب یک منطقه دارد؟

            ب - با توجه به شکل مقابل "رسوبگذاری" و" فرسایش" درکدام قسمت از یک رود انجام میشود؟(روی شکل مشخص کنید)

            ج - سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟

464-    الف - عامل حرکت ابهای زیر زمینی چیست؟

           ب - دو فرایند که در طی ان تخلخل ثانویه حاصل می شود را بیان کنید؟

            ج - مهمترین ویژگی لایه های ابدار کدام است؟

            د - سطح پیزومتریک چیست؟

465-  الف - چرا ابهای زیر زمینی درلایه های تبخیری ، عموماً قابل اشامیدن نیست؟

           ب - یک راه تشکیل " چشمه " را بنویسید.

466-    الف - دو اهمیت دریاچه ها را بنویسید؟

          ب - "دریاچه خزر" چگونه به وجود امده است؟

          ج - چه عواملی باعث میشود شوری یک دریاچه تغییرات زیادی نکند؟

467-   اگر در دمای 35 درجه  رطوبت نسبی 80 درصد باشد . رطوبت مطلق هوا چقدر است ؟( رطوبت مطلق برای اشباع در 35 درجه ، 40 گرم بر متر مکعب است

فصل اول       (علم زمين شناسي ؛ موضوع روش )

468- شاخه هاي مختلف علوم تجربي را نام ببريد؟

469- در هر مورد علم زمين شناسي با كدام  شاخه علوم تجربي ارتباط دارد ؟

الف ) مطالعه تاريخچه حيات وتحولات آن                 ب ) مطالعه حركت سياره مريخ

470-  چه تفاوتي بين ديدن ومشاهده كردن وجود دارد ؟ 471- براي حل مسائل علمي بعد از مرحله مشاهده چرا بايد تحقيق و آزمايش كنيم ؟

 

 

472 - درفرايند اندازه گيري چه مواردي اهميت دارند ؟

473- درفرايند اندازه گيري چه مواردي مد نظر است ؟

474- هدف از تفسير كردن را بنويسيد .

475- تفسير كردن را تعريف كنيد .

476- چرا تفسير كردن دردانش زمين شناسي اهميت زيادي دارد ؟

477- دردانش زمين شناسي چه زماني اقدام به تفسير كرده ايم ؟

478- فرضيه سازي ( فرضيه ) را تعريف كنيد .

479- ويژگيهاي فرضيه را بنويسيد .

480- هدف از آزمون فرضه را بيان كنيد .

481- در هنگام تعين مقياس يك مدل به چه نكاتي بايد توجه كنيم ؟  

482- براي مدلهاي تصوري دومثال بنويسيد .

483- براي مدلهاي واقعي دومثال بنويسيد .

484- كدام نوع مدلها سريعترتغيير مي كنند ؟ چرا ؟

485- تغيير در مدلها نشانه چيست ؟

486- چرا گزارش دادن مهم است ؟  

487- درمورد كدام مرحله از روش علمي به كار رفته است ؟

الف ) سنجيدن جرم كاني با ترازو             ب ) بيان علت انقراض دايناسورها

488- براي آموختن علم چه مراحلي بايد طي شود ؟  

489-  چرا مطالعه كردن درعلم آموزي اهميت دارد ؟

490- علم زمين شناسي در رابطه با وقوع كدام پديده ها به انسانها هشدار مي دهد ؟

491- دربخش صنعت علم زمين شناسي چه كاربردهايي دارد ؟

فصل دوم            ( آب در هوا )

492- چرخه آب را تعريف كنيد .

493- چرا مقدار آب موجود در اتمسفرنسبت به ساير اجزاي آب كره كمتر است ؟

494- آب كره چه نقشهايي در كره زمين دارد ؟

495- آبها از چه طريقي باعث تغيير در سطح زمين مي شوند ؟

496- گازهاي موجود درهوموسفر را نام ببريد .

 

 

497- ترتيب استقرارگازها در لايه هتروسفر را بنويسيد .

498- علت ترتيب استقرارگازها در لايه هتروسفر را بنويسيد .

499- شكل مقابل لايه هاي هوا براساس تغييرات دمانشان مي دهد به جاي حروف الف و ب كلمات مناسب قرار دهيد .

500- لايه هاي هوا را براساس تغييرات دما نام ببريد .

501- ويژگيهاي لايه تروپوسفر را بنويسيد .

502- ويژگيهاي لايه استراتوسفر را بنويسيد .

503- علت گرم بودن لايه استراتوسفرو ترموسفر را بنويسيد .  

504- تغييرات دمايي را در دو لايه مزوسفر وتوموسفر را با هم مقايسه كنيد . 

505- درمورد ازون پاسخ دهيد :

  الف )  قشرازونسفردركدام لايه قرار دارد ؟                ب ) قشرازونسفرچه تاثيري براين لايه دارد ؟ 

  ج ) كدام گاز باعث تخريب لايه ازون مي شود ؟         د) نقش لايه ازون بر حيات موجودات را بيان كنيد .

   ه ) چه زماني وجود ازون خطرناك است ؟  

506- موارد مصرف CFC  ها را بيان كنيد .  

507- يونسفر و ماگنتوسفر براساس كدام ويژگي تقسيم بندي شده اند ؟  

508- نقش يونسفررا بيان كنيد .  (لايه يونسفرچه تاثيري برامواج راديويي دارد ؟ )  

509-  نقش ماگنتوسفر را بيان كنيد . ( وجود لايه ماگنتوسفرچه تاثيري بر كره زمين دارد ؟ )  

510- درموردلايه هاي هوا پاسخ دهيد :

   الف ) محل قرارگيري ابرها     ب ) محل قرارگيري لايه ازون    ج ) سنگين ترين قشرهوا است .

    د ) حاوي ذرات باردار است        ه ) طبقه بندي خوبي دارد          و ) امواج راديويي را منعكس مي كند.

511- در ارتباط با اتمسفر پاسخ دهيد :                       الف ) گاز غير فعال هوا چه نام دارد ؟          

     ب ) بخار آب در هوا چه نقشي دارد ؟                    ج ) علت نام گذاري استاتوسفر ويونسفر را بنويسيد .

      د ) لايه هاي گرم هوا را نام ببريد .                         ه ) لايه هاي سرد هوا را نام ببريد .

512- چه عواملي سبب تغييرات دماي هوا مي شوند ؟  

513- الف ) چرا درتروپوسفر با افزايش ارتفاع دماي هوا كاهش ميابد ؟    

        ب ) علت گرم بودن زمين بعد از غروب خورشيد چيست ؟

514- چه رابطه اي بين دماي هوا وارتفاع محل وجود دارد ؟

 

 

515-  چه رابطه اي بين دماي هوا وعرض جغرافيايي محل وجود دارد ؟

516- چرا دماي هواي كشور سوئد سردتر از عربستان است ؟

517- در هريك از شهرهاي زير دماي هوا را باهم مقايسه كنيد .

     الف ) شهر A با ارتفاع 2000 متر وشهر B با ارتفاع 100 متر

      ب ) شهر M باعرض جغرافيايي  7 درجه شمالي و) شهر F باعرض جغرافيايي  80 درجه جنوبي

518- الف ) اثر گلخانه اي را تعريف كنيد .            ب ) گازهاي مؤثر در اثر گلخانه اي را نام ببريد .

519- درمورد وارونگي دمايي پاسخ دهيد :

 الف ) آن را تعريف كنيد  ب ) چه زماني رخ مي دهد ج ) چه زماني برطرف مي شود ؟ د ) چراخطرناك است؟  

520- دو علت گرم شدن دماي هواي كره زمين را در قرن حاظر بيان كنيد .

521- الف )  فشار هوارا تعريف كنيد          ب ) عامل فشار هورا بيان كنيد  .

522- در محيط باز فشارهواي سرد بيشتر است يا هواي گرم ؟ چرا ؟

523- اگر ظرف در بسته اي را حرارت دهيم فشار درون آن چه تغييري مي كند ؟ چرا ؟  

524- فشار هوارا در سطح قاره ها در تابستان وزمستان با هم مقايسه كنيد . 

525- الف ) باد را تعريف كنيد                       ب ) علت وزش باد را بنويسيد .

526- چرا بادهاي عمومي كره زمين مسير مستقيم ندارند ؟

527- جهت حركت بادهاي آليزه را بنويسيد وباشكلي ساده آن را نمايش دهيد .  

528- جهت جريان باد را در نقاط 1 و2 نمايش دهيد .

529- چرا در تابستان جهت وزش باد از اقيانوس به سمت قاره ها است ؟

530- علت وزش نسيم دريا را بنويسيد .

531- علت وزش نسيم خشكي را بنويسيد .

532- جملات زير را كامل كنيد .

     الف ) درمحيط بازبا افزايش دما فشارهواي ........... مي شود .

      ب ) به كمك دستگاه باد سنج مي توان ......... باد را مشخص كرد .

      ج ) باد هاي موسمي درفصل ........ از اقيانوس به سمت قاره ها مي وزند .

      د ) اگر ابر قدرت بارندگي داشته باشد به اول آن پيشوند .......... اضافه مي شود .

533- رطوبت مطلق را تعريف كنيد .

 

 

 

534- اگر دماي هوا 20 درجه 60% رطوبت نسبي داشته باشد ومقدار 15 گرم بخار آب داشته باشد هوا با اين دما باچند گرم بخار آب اشباع مي شود ؟

535- چرا دماسنج تر دماي كمتري را نسبت به دما سنج خشك نشان مي دهد ؟

536- نقطه شبنم را تعريف كنيد .  

537- شرايط تشكيل ابر را بنويسيد .  

538- چه عوامل سبب پايين آمدن دماي هوا هنگام تشكيل ابر مي شوند ؟

539- ازمناطق مه گير ايران چها منطقه را نام ببريد .

540- انواع ابر را ازنظر شكل نام ببريد .

541- ابرهاي سيروس ، استراتوس و كومولوس را از لحاظ شكل باهم مقايسه كنيد .

542- دو ويژگي ابر آلتواستراتوس را بنويسيد .

543- كام ابر داراي قدرت بارندگي است ؟

    الف ) آلتوسيروس                 ب ) آلتواستراتوس             ج ) كومولوس           د ) نيمبو سيروس

544- براي ايجاد بارش قابل توجه چه عملي بايد صورت گيرد ؟

545- مه دود فتوشيميايي را تعريف كنيد .

546- مه دود نيتروژن چگونه تشكيل مي شود ؟

547- پديده مه دود فتوشيميايي در چه شرايطي تشكيل مي شود ؟

548- مه دود گوگردي چگونه تشكيل مي شود ؟

549- اثرات بارانهاي اسيدي را بنويسيد .

550- باران اسيدي چه تاثيري بر خاك دارد؟

551- مقدارPH باران اسيدي و باران معمولي چند است ؟

552- چرا باران معمولي كم حالت اسيدي دارد ؟

553- توده هوا را تعريف كنيد و ويژگيهاي آن را بنويسيد .

554- براي ايجاد يك توده هوايي چه كارهايي بايد صورت گيرد ؟

555- جبهه هوايي را تعريف كنيد وتفاوت جبهه سرد وجبهه گرم را بنويسيد .

556- وضع هوا را چگونه پيش بيني مي كنند ؟

557- نقشه هم فشار را چگونه تهيه مي كنند ؟

558- نقشه هم دما را چگونه تهيه مي كنند ؟

559- اقليم هرمنطقه تابع چه عواملي است ؟

 

 

560- بيشتر بيابانها درچه عرضهايي قرار دارند ؟ چرا ؟

561- پربارانترين مناطق در چه عرضهايي قرار دارند ؟ چرا ؟

562- عوامل مؤثربرآب و هوا را نام ببريد  ؟

563- چرا دامنه شمالي البرز سر سبز ولي دامنه جنوبي خشك است ؟

564- بين هريك از مدارهاي زير چه نوع آب وهوايي وجود دارد ؟

    الف ) بين مدارهاي 5/23 و 5/66 درجه                      ب ) بين مدارهاي صفردرجه و5/23 درجه

565- هر ويژگي مربوط به كدام آب وهوا ( اقليم ) است ؟

    الف ) تابستان واقعي ندارد        ب ) زمستان سرد دارد          ج ) فصل سرد ندارد

فصل سوم                 ( آب در دريا )

566- علت نام گذاري زمين  به نام سياره آبي را بيان كنيد .

567- آب كره را تعريف كنيد .

568- اقيانوسها ودرياها ازچه جهاتي در زمين شناسي اهميت دارند ؟

569- درجه شوري را تعريف كنيد .

570- چرا بيشتر نرم تنان با پوسته آهكي درآبهاي گرم وموجودات با پوسته سيليسي در آبهاي سرد زندگي مي كنند ؟  

571- موارد مصرف منيزيم .برم را بنويسيد .

572- فراوانترين گازهاي موجود درآب دريا ها را نام ببريد .

573- اكسيژن و دي اكسيدكربن به چه صورتي در آب دريا وجود دارند ؟ 

574- آب سرد و آب گرم را از لحاظ توانايي نگهداري گازها با هم مقايسه كنيد .

575- دماي آب درياها درمناطق سطحي و عميق با هم مقايسه كنيد .  

576- با افزايش عمق دماي آب چه تغييري مي كند ؟

577- ترموكلاين را تعريف كنيد .

578- هرگاه به عمق 700 متري آب دريا برويم فشار آب چه تغيري مي كند؟ چرا ؟

579- عوامل مؤثربرچگالي آب اقيانوسها را بنويسيد .

580- چگالي ودماي آب هاي سطحي اقيانوسها را در مناطق استوايي با هم مقايسه كنيد .

581- اگر ميزان بارندگي بيش ازتبخير باشد شوري وچگالي آب دريا ها چه تغييري مي كند ؟

582- انواع حركات آب اقيانوسها را نام ببريد .

583- حركات آب اقيانوس ها چه اهميتي دارند ؟

 

 

584- علت ايجاد  موج  و  جزرومد  و جريانهاي عميق را بنويسيد .

585- نحوه ايجاد موج را بنويسيد .

586- عوامل ايجاد كننده جريانهاي سطحي آب اقيانوسها را بنويسيد .

587- جريان سطحي كه آبهاي مناطق استوايي را به عرضهاي بالاترمي برد چه نام دارد؟

588- اهميت جريانهاي عميق اقيانوسي را براي جانداران دريازي بنويسيد .

589- نحوه ايجاد جريانهاي عميق اقيانوسي در محل تنگه جبل الطارق را بنويسيد .

590- جريانهاي عميق اقيانوسي حاصل از مخلوط شدن گل ولاي با آب دريا در چه مناطقي ايجاد مي شوند ؟

591- هريك ازموارد زير چه نوع جريان اقيانوسي است ؟

      الف ) جريان گلف استريم                        ب ) جريان تنگه جبل الطارق

592- عمق آب اقيانوسها در گذشته وحال حاظر چگونه اندازه گيري مي كردند ؟

593- مهمترين بخشهاي بستر اقيانوسها را نام ببريد .

594- حاشيه قاره شامل كدام بخشهاي بستر اقيانوسها است ؟

595- حد زمين شناسي حوضه اقيانوسي كدام بخش بستر اقيانوسها است ؟

596- علت ايجاد دره هاي زير دريايي را بنويسيد.

597- علت نامگذاري دشت مغاكي را بنويسيد .

598- درمحل پشته هاي اقيانوسي چه فعاليت هايي رخ مي دهد ؟

599- اقيانوس آرام و اقيانوس اطلس را از نظر شكل بستر با هم مقايسه كنيد .

600- كوههاي دريايي چه شكلي اند وچگونه تشكيل مي شوند ؟

601- هرويژگي مربوط به كدام بخش بستر اقيانوسها است ؟

    الف ) عميق ترين بخش است         ب ) پرشيب ترين بخش است      ج ) حداكثر عمق 200 متر است

    د ) داراي شكلي متقارن است

فصل چهارم             ( آب درخشكي )

602- آبهاي جاري چه اهميتي دارند ؟

603- رواناب را تعريف كنيد .

604- عوامل مؤثر بررواناب را نام ببريد .

605- چرا گياهان ميزان رواناب را كاهش مي دهند ؟

606- حوضه آبريز و خط تقسيم را تعريف كنيد .

607- سرعت آب را تعريف كنيد .

608- در يك رودخانه مستقيم بيشترين سرعت وكمترين سرعت جريان در كدام بخشها است ؟

609- در يك رودخانه داراي انحنا بيشترين سرعت وكمترين سرعت جريان در كدام بخشها است ؟

610- چه عواملي تعيين كننده سرعت رود هستند ؟

611- دبي را تعريف كنيد . وعوامل مؤثر برآن را نام ببريد .

612- آب زير زميني از چه راههايي باعث تغيير سطح زمين مي شود ؟

613- سطح ايستابي ، منطقه تهويه و منطقه اشباع را تعريف كنيد .

614- منطقه تهويه و منطقه اشباع را با هم مقايسه كنيد .

615- با شكلي ساده  منطقه تهويه و منطقه اشباع را را نشان دهيد .

616- عوامل موثر بر سطح ايستابي را بيان كنيد .

617- سطح ايستابي دراستان گيلان و استان كرمان مقايسه كنيد .

618- تخلخل و نفوذپذيري را تعريف كنيد .

619- انواع تخلخل را نام ببريد .

620- راههاي ايجاد منافذ ثانويه را بنويسيد .

621- سنگي به حجم 2 متر مكعب داراي 5/0 متر مكعب فضاي خالي است تخلخل آن را حساب كنيد .

622- سنگي با 23% تخلخل داراي 6/4 متر مكعب فضاي خالي است حجم سنگ چقدر است ؟

623- عوامل مؤثر بر تخلخل را بنويسيد .

624- عوامل مؤثر برنفوذپذيري را بنويسيد .

625- آيا هرسنگ متخلخل نفوذپذيرنيز است ؟ چرا ؟

626- براي برداشت آب زيرزميني حفرچاه درزمين آبرفتي مناسب تر است يا زمين رسي ؟ چرا ؟

627- جهت حركت آب زيرزمين چگونه است ؟

628- آبخوان را تعريف كنيد وانواع آن را نام ببريد .

 

629- فشارآب در يك لايه آبدار آزاد وتحت فشار را با هم مقايسه كنيد .

630- علت تشكيل چاه آرتزين را بنويسيد .

631- چرا رسها قادر به تشكيل آبخوان نيستند ؟

632- سطح پيزومتريك را تعريف كنيد ودر چه نوع آبخوان تشكيل مي شود ؟

633- منطقه تغذيه (آبگيري ) را تعريف كنيد.  تراز آب درون چاه نمايانگر چيست ؟

634- چشمه چگونه تشكيل مي شود ؟

635- عوامل مؤثر برتركيب شيميايي آبها زير زميني را بنويسيد .

636- چراميزان املاح در آبها زير زميني بيشتر ازآب رودها است ؟

637- در يك لايه آبدارازمحل تغذيه به طرف محل تخليه شوري آب زيرزميني چه تغييري مي كند ؟ چرا ؟

638- آب سخت داراي چه ويژگيهايي است ؟

639- چرا خاك مناطق كويري براي كشاورزي مناسب نيست ؟

640- چرا آب موجود در سنگهاي نمكي وگچي  مطلوب نيست ؟

641- بزرگترين پوشش يخي زمين در كجا قرار دارد ؟

642-  الف ) يخچالها در چه مناطقي تشكيل مي شوند .      ب ) يخ حبابدار چگونه به يخ بلوري تبديل مي شود ؟

643- مراحل تشكيل يخچال را بنويسيد .

644- درياچه را تعريف كنيد .

645- علت تشكيل هريك از درياچه هاي زير را بنويسيد .

    الف ) تار         ب ) خزر        ج ) بايكال روسيه        د ) درياچه شمال اروپا          ه ) سبلان

646- كدام درياچه ها حاصل ريزش كوه ومسدود شدن مسير رود هستند ؟

647- تركيب شيميايي آب درياچه ها به چه عواملي بستگي دارد ؟

648- علت هر پديده را بيان كنيد :

    الف ) خروج خودبه خود آب از دهانه چاه آرتزين                       ب )  تشكيل درياچه لار

649- انسان ازچه راههايي سبب تشكيل درياچه ها مي شود ؟

650- گسترش نهايي يخچالها را در گذشته چگونه مشخص مي كنند ؟

651- چه عوامل باعث پيشروي وعقب نشيني يك يخچال مشوند ؟

تهيه و تنظيم : كريم نهتاني  دبير زمين شناسي شهرستان كلاله

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:30  توسط كريم نهتاني  |